BioBusiness Arena - En grönare framtid börjar med oss!

BioBusiness Arena är en långsiktig satsning med målet att främja innovation av hållbara produkter och tjänster. Med bioekonomins förnyelse som grund arbetar vi strategiskt för ökad tillväxt och fler arbetstillfällen i Sundsvallsregionen. Vårt nav finns mitt i en växande science park och ett nära samarbete med vår regionala inkubator gör att vi har goda förutsättningar att nå våra mål.

Vårt nätverk består av ett 30-tal företag och organisationer. Tillsammans verkar vi för utvecklingen mot en mer resurseffektiv ekonomi grundad på förnybara råvaror, med skogen som bas. Syftet är att minska klimatpåverkan och användningen av fossila råvaror och samtidigt också skapa nya affärsmöjligheter i regionen.

BioBusiness Arenas vision är att bli en global nod för bioekonomins förnyelse.

Vi bygger vägarna

BioBusiness Arena är ett innovationssystem. Det betyder att vi är ett nätverk sammansatt av partners som representerar en triple helix bestående av samhälle, näringsliv och akademi. Vårt samarbete bottnar i ett gemensamt engagemang och en vilja att skapa nya förutsättningar för innovation i vårt område. Det mål som förenar oss är att genom samverkan över gränserna öppna upp för nya typer av samarbeten och projekt, vilket i sin tur stimulerar framväxten av nya produkter och tjänster.

BioBusiness Arenas roll är att se till att dessa möten sker och att förutsättningarna för en öppen och drivande dialog underhålls både inom nätverket, men också med yttre parter. Vi är helt enkelt vägbyggarna. Vår uppgift är att bygga de vägar som behövs för att aktörer som tidigare inte haft kontakt med varandra ska kunna mötas. Vi ska också se till att underhålla de vägar som redan finns, så att de förblir körbara. Ibland är vår uppgift att guida de som vill använda sig av vårt vägsystem, för att de ska kunna köra in på rätt väg så tidigt som möjligt på sin resa mot slutmålet. På så sätt skapar vi innovation och tillväxt genom att bryta barriärer och möjliggöra kreativa möten.

Unika förutsättningar

Sundsvallsregionen har en stolt industriell historia och skogsnäringen har spelat en avgörande roll för regionens framväxt. Med en skogsareal på 1,674 miljoner hektar finns 7,4 procent av Sveriges produktiva skogsmark i Västernorrland och skogsindustrin står idag för 49,4 procent av all export från länet. Sett ur ett europeiskt perspektiv omsätter bioekonomin redan idag 2 biljarder euro om året och sysselsätter 22 miljoner människor, vilket gör det till en av EU:s viktigaste och mest expansiva sektorer.

Skogsindustrins utveckling i regionen vilar dock inte enbart på goda naturresurser, utan grundas också på en stark entreprenörsanda och en drivkraft som i sin tur skapat affärsmöjligheter och tillväxt för samhället i stort. I BioBusiness Arenas nätverk ingår ett flertal skogliga startup-företag drivna av en ny generation framåtsträvande entreprenörer. Tillsammans med dem kan vi utveckla framtidens skogliga produkter och skapa förutsättningar för en ny bioekonomi.

Redan idag satsas också stora resurser på forskning och utveckling. Mittuniversitetet och även skogsindustrin själv har ett stort fokus på att föra utvecklingen av skogsprodukter framåt och varje år satsas cirka 200 miljoner kronor i skogsrelaterade forskningsmedel i regionen.

I BioBusiness Arenas nätverk och i vår närhet finns forskningsmiljöer i absolut världsklass. Fibre Science and Communication Network (FSCN) vid Mittuniversitetet i Sundsvall är ett utmärkt exempel på ett världsledande forskningscentrum. Här examineras fler doktorander med koppling till skogsnäringen än vid något annat svenskt forskningscentrum.

På Mittuniversitetet finns också Sensible Things that Communicate (STC), där drygt 70 forskare arbetar med att utveckla sensorbaserade system och tjänster inom elektronik och datateknikområdet. På STC arbetar forskargrupperna ofta i samproduktion med näringslivet och kan därigenom driva tillväxt i både etablerade och nya företag.

I BioBusiness Arena finns alltså både styrkan och storleken hos industrin, samt spetskunskapen från akademin. Kombinerar vi det med regionens kreativa och skickliga entreprenörer är förutsättningarna för att kunna skapa innovation och driva bioekonomins förnyelse mycket goda!

Smarta material

Vad är ett smart material? Vi utgår alltid från att råvaran ska komma från skogen, men användningsområdet kan vara långt ifrån det förväntade. Grundkraven är att materialen ska vara hållbara, naturliga och funktionella. När det gäller hur slutprodukten ser ut finns det inga gränser! Vi brinner för oväntade kombinationer och ser gärna att den skogliga råvaran kommer till nytta inom områden som idag ännu inte upptäckt dess kvaliteter. Bara fantasin sätter gränser!

Hållbar Energi

BioBusiness Arena ska verka för en förnyad bioekonomi och hållbarhet är därför ett nyckelord för oss. Hållbar energi kan betyda utvecklingen av minikraftverk, eller nya sätt att använda spillvärme från industrin. Det finns många vägar fram till en mer hållbar och bioekonomisk energitillverkning.

Hållbarhet är dock ett svårt begrepp att definiera. Vi har valt att använda oss av Det Naturliga Stegets fyra principer för hållbarhet, eftersom de kan vägleda genom konkreta åtgärder:

I det hållbara samhället utsätts inte naturen för systematisk
1. koncentrationsökning av ämnen från berggrunden
2. koncentrationsökning av ämnen från samhällets produktion
3. undanträngning med fysiska metoder

och, i det samhället hindras inte människor systematiskt…
4. från att tillgodose sina behov, via t.ex. missbruk av politisk och ekonomisk makt