Våra Projekt

BioBusiness Arenas strategiska kärna är att kombinera styrkor och resurser över bransch- och kompetensgränser för att skala upp och implementera biobaserade produkter, tjänster och affärsmodeller. Våra projekt drivs inom ramen för våra spetsområden – smarta material och hållbar energi – med målet att driva på och skapa möjligheter för en starkare förnyelse inom bioekonomin i regionen. Tillsammans med våra partners hittar vi nya vägar och samarbeten som kan leda till bättre lösningar och nya affärsmöjligheter.

Nedan kan du läsa mer om och inspireras av några av våra projekt.

Paper to replace plastic

Det forskas idag på bred front för att hitta nya material som ersätter plast. Projektet Paper to replace plastic är dock unikt, eftersom utgångspunkten är att arbeta med befintligt papper. Med hjälp av olika behandlingar kan man sedan skapa
pappersprodukter med samma egenskaper som plast.
Projektet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden och är ett samarbete mellan BioBusiness Arena och forskare på forskningscentret Fibre Communication Network, FSCN, på Mittuniversitetet, där man tagit fram en process som modifierar papper så att det antar plastliknande egenskaper. Målet med Paper to replace plastic är att ta fram prototyper av föremål som idag tillverkas av plast och ersätta dessa med biobaserade och biologiskt nedbrytbara pappersprodukter.

För att påskynda implementeringen av forskningsresultat samarbetar projektet även med små och medelstora företag (SMF) i regionen, för att utveckla nya produkter och användningsområden. Det skapar en ny plattform där SMF kan samverka med regionens skogsindustriella forskning. Arbetet med olika befintliga papper innebär också möjlighet till produktion i mindre skala.

Till projektet har man även knutit designers och studenter som kan bidra med nya idéer och appliceringsområden.

PRP-projektet startade den 1:a april med inledande försök inom 3D-formning och ytbehandling. Redan efter en månads arbete har påtagliga framsteg kunnat noteras. Genom att arbeta i korta, tydliga och avgränsade iterativa steg hoppas vi kunna hålla högt tempo genom hela projektet.

Vi har redan flera uppslag på hur och till vad ”plastiserat” papper kan användas till, och vi välkomnar fler.

Vill du veta mer?
Kontakt:
Robert Nordin, robert.nordin@biobusinessarena.com, 070-379 40 19

Innovativ grön energi - KM2

Målet i projektet KM2, som drivs av Mittuniversitetet, är att ta fram innovationer inom grön energi; utvinning, lagring och användning.

Tillämpningarna innefattar allt från superkondensatorer och batterier till solceller på papper, nya typer av vindgeneratorer och termoelektriska generatorer. Det finns goda möjligheter för regionens företag att utveckla nya spännande produkter för nya ändamål genom kombination med befintlig pappersindustri.

Pappersgarn - framtidens textilier växer på träd

Av all världens textilier tillverkas ca 65 % från olja, ca 30 % från bomull och endast 5 % från skoglig råvara (ex viskos). Men efterfrågan ökar på den senare, vilket gör pappersgarn från barrvedsmassa extra intressant om det går att få det tunt, töjbart och starkt. Pappersgarn är miljövänligt eftersom det tillverkas av förnyelsebar råvara som går att återvinna eller nedbryta biologiskt.

BioBusiness Arena och Mittuniversitetet har tillsammans med Borås Högskola och Smart Textiles fått forskningsfinansiering för att pröva tillverkning av garn från papper. Projektet ingår i BioInnovation. I dagsläget deltar fyra företag i projektet; Svenska Pappersbruket AB, Mondi Dynäs AB, Svenskt Konstsilke och SWEMA Industriteknik AB.

3D-formgivning av sandwichstrukturer

Projektet syftar till att utveckla tredimensionell formgivning av sandwichmaterial. Ambitionen är att framställa produkter där sammansättningen av olika materiallager öppnar för nya produktmöjligheter. Initialt planeras ett verkstadsnätverk för utveckling och tillverkning av korta serier av produkter som kan agera demonstratörer för andra företag och konsumenter.

BioBusiness Arenas roll är att erbjuda en fokuserad mötesplats för olika intressenter och därmed medverka till nya affärer inom tillverkningsindustrin.

Flytande boende

En av våra partners, Imorgon Innovation, har lanserat ett koncept för flytande boende i massivträ där BioBusiness Arena bidrar med energi i olika former.

Förhoppningen är att projektet kommer att sända svallvågor till andra städer kring både träbyggande med CLT (krysslaminerat trä) och bostäder på vattnet. Huset som byggs nu är i första hand tänkt som studentboende men planlösningen är möjlig att förändra för andra konstellationer av boende. Pråmen ligger nu i Sundsvalls hamn och några pionjärer har provbott där under hösten.

Se fler bilder och mer info

Energisamverkan

Inom BioBusiness Arena har det bildats en temagrupp för Energisamverkan. Det är de tre energibolagen HEMAB, Sundsvall Energi och EON som träffas för att utbyta erfarenheter, hitta gemensamma utmaningar och tänkbara projekt att samarbeta kring.

En fråga att titta närmare på är vilken nytta kan vi ha av spillvärmen som finns i överskott i Sundsvall/Timrå, särskilt efter 2018 då den stora utbyggnaden av SCA Östrand är klar.

Hör av er om ni vill spela in projektidéer som ska behandlas i Energigruppen.

Cementbaserat lättviktsmaterial

Cementbaserade lättviktsmaterial finns redan på marknaden idag genom att sand och sten i betongen ersätts med flygaska eller luft.

Detta projekt skall undersöka möjligheten att bereda en stabil, koncentrerad och pumpbar ”slurry” av mikrosfärer. Detta skulle möjliggöra enkel och kostnadseffektiv hantering i form av transport, lagring och dosering (satsning) i industriell skala.

I projektet deltar Imorgon Innovation AB, AkzoNobel, Betonginstitutet.

Tankstation för vätgas i Sundsvall, förstudie avslutad 2015

Vätgas är ett lovande fordonsbränsle och under de närmaste åren kommer flera stora fordonstillverkare att börja producera bränslecellsbilar som drivs på vätgas. EU vill också stimulera till en infrastruktur med tankställen för vätgas i alla medlemsländer före 2020.

Sundsvall har goda förutsättningar för en tankstation för vätgas. Vid AkzoNobel i Stockvik finns idag ett överskott av vätgas, som efter rening skulle kunna användas som drivmedel. Sweco och Vätgas Sverige har därför lett en förstudie som syftat till att hitta de aktörer i värdekedjan som vill medverka till en vätgasstation, samt fordon som tankar där.

Nationell bioekonomiutveckling - avslutad aug 2016

Tillsammans med SP Processum i Örnsköldsvik, Paper Province i Karlstad och Smart Textiles i Borås har BioBusiness Arena startat ett klustersamarbete, med Tillväxtverket som huvudfinansiär. Det är en förstudie med syfte att underlätta samverkan på bioekonomi-området och dra nytt av varandras kompetenser för att uppnå internationell spets.

Traineeprogrammet - avslutat 2015

Traineeprogrammet är en 18 månader lång utbildning med lön. Programmet startade hösten 2013 och ger en unik möjlighet att bygga nätverk inom de deltagande företagen – AkzoNobel, Eurocon, Valmet och SCA. Utbildningen varvar teori och praktik på alla företagen och deltagarna tilldelas även en företagsspecifik mentor.

Det övergripande syftet med programmet är att bidra till regionens kompetensförsörjning och utveckling. De tre studenter som genomförde programmet fick alla jobb i regionen.