Samverkan

BioBusiness Arena vill bidra till tillväxt och utveckling genom att samarbeta med företag, organisationer, myndigheter och andra aktörer, eller genom kompetensstöd för innovationsutveckling. Genom samverkan blir vi alla starkare och tillsammans kan vi skapa nya produkter och tjänster som gör skillnad både för miljön och vårt samhälle.

Här kan du läsa mer om våra samverkanspartners.

Almi

Almis vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. Almi erbjuder rådgivning, lån och riskkapital i företagandets alla faser – från idéer till framgångsrika företag. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag som satsar på tillväxt och expansion

Till Almis hemsida

BioFuel Region

BioFuel Region grundades 2003 av regionala aktörer och är en medlemsägd icke vinstdrivande organisation som samarbetar med offentlig sektor, näringsliv samt forskning och utveckling. Uppdraget består i att koordinera initiativ mellan medlemmarna i de fyra nordligaste länen.

Till BioFuel Regions hemsida

BioInnovation

BioInnovation är en branschöverskridande satsning för att utveckla starka, konkurrenskraftiga och innovativa nya material, produkter och tjänster. Visionen är att Sverige har ställt om till en biobaserad ekonomi runt 2050. I dagsläget har ett 60-tal intressenter, varav hälften är företag och hälften är organisationer, universitet och institut anslutit sig.

Till BioInnovations hemsida

BRON Innovation

Bron är ett innovationssystem som samlar många aktörer med ett gemensamt intresse för verksamhetsutveckling i ett digitalt samhälle. Syftet med Bron är att stärka det gemensamma intresseområdet så det kan leverera på högsta möjliga nivå och att det samtidigt blir ännu mer attraktivt för nya människor, kapital och etableringar av nya verksamheter.

Till BRON Innovations hemsida

Centrum för forskning om ekonomiska relationer (CER)

Centrum för forskning om ekonomiska relationer (CER) vid Mittuniversitetet bedriver branschnära forskning om företags och individers ekonomiska relationer, företrädesvis inom branscherna bank, fastighet, försäkring, pension och revision. I CER-nätverkets olika arbetsgrupper utbyter praktiker, forskare och studenter erfarenheter för att gemensamt initiera forsknings- och andra samverkansprojekt.

Till CERs hemsida

Fiber Optic Valley

Fiber Optic Valleys vision är att skapa ett internationellt centrum för innovationskraft inom bredband och sensorteknologi. Vi hjälper globala och lokala företag att växa. 2004 utsågs Fiber Optic Valley till VINNVÄXT-vinnare av VINNOVA och utgör idag en samordnande kraft för den kompetens och de forskningsresurser som grundlagts i regionen sedan decennier tillbaka.

Till FOVs hemsida

Fibre Science and Communication Network (FSCN)

FSCN – Fibre Science and Communication Network är ett internationellt forskningscenter vid Mittuniversitetet, vars forskning till stor del bedrivs i nära samarbete med skogsindustrier och näringslivet i regionen. Mer än 70 forskare är knutna till FSCNs forskningscenter och det finns också ett nära samarbete med Mittuniversitetets forskningscenter STC.

Till FSCNs hemsida

MIUN Innovation

MIUN Innovation är Mittuniversitetets innovationsstödjande verksamhet. Här får du som forskare möjlighet att nyttiggöra dina forskningsresultat och som student möjlighet att utveckla dina idéer till affärskoncept.

Till MIUN Innovations hemsida

Sensible Things that Communicate (STC)

Sensible Things that Communicate, STC, utvecklar sensorbaserade system och tjänster inom elektronik och datateknikområdet med fokus på industriell IT och digitala tjänster. STC är en del av Mittuniversitetets KK-miljö som finansieras av KK-stiftelsen. STC samarbetar nära Mittuniversitetets forskningscenter FSCN.

Till STCs hemsida

SP Processum

SP Processum AB startades 2003 och har från en teknikpark i Örnsköldsvik utvecklats till ett ledande bioraffinaderiinitiativ på både en nationell och internationell arena. Tillsammans med andra bioraffinaderiinitiativ längs den norrländska kusten utgör SP Processum med universiteten ett viktigt nav för utvecklingen av nya produkter, energilösningar och bränslen från skogsråvaran.

TIll SP Processums hemsida